habitatges adossats a l'ametlla del vallès
Construcció de conjunt residencial format per cinc habitatges adossats. El projecte inclou també l’acondicionament dels espais exteriors d’àmbil privat i comunitari així com també la piscina d’ús comunitari. El projecte es caracteritza pel seu desenvolupament en la topografia existent i la composició volumètrica com un volum unitari.Els materials utilitzats són a grans trets l’obra de fàbrica de maó vist, el formigó i la fusta de pi tractada a l’Autoclau
.